Názov turnaja: CNS HCP Tour 2018
Usporiadateľ: Golf & Country Club Piešťany
Riaditeľ turnaja: Andrej Mellen
Hlavný rozhodca: Peter Kadlíček

Prihlášky: – účasť je potrebné potvrdiť v stanovenom termíne podľa propozícií na jednotlivé turnaje. Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo klubu, aktuálny HCP na manager.pn@golfpiestany.sk

Štartovné: 15,-Eur / turnaj, (štartovné zahŕňa minerálku, večeru po hre)
Poplatok za hru: 34,-Eur / turnaj, členovia GCC Piešťany – HOME, Junior, Student bez poplatku

Podmienky účasti: – súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku.

Termín túry – hrací deň je utorok so začiatkom o 13:00 hod., harmonogram turnajov je k dispozícii na www.skga.sk – ‚Turnaje’ ( Súťažný výbor môže v prípade mimoriadnych okolností čas štartu, alebo kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )

Súťažné kategórie:

A: spoločná HCP   0–18
B: spoločná HCP   18,1 – 36
C: spoločná HCP   37–54

Systém súťaže:

kategória A – rany netto
kategória B – stableford netto
kategória C – stableford netto

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku.
Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali.
Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja.

Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži:
V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najnižším počtom netto rán. V kategórii B budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najvyšším počtom stableford netto. V kategórii C bude odmenený vecnými cenami hráč s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení:

– lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke
Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

Ak sa v danej kategórii zúčastnia menej ako 4 hráči odmenený bude len víťaz.

Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, príslušná cena nebude neskôr vydaná.

Vyhodnocovanie v dlhodobej súťaži:
Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách A a B započíta 7 najlepšie bodovaných výsledkov. Víťazmi v kategóriách sa stanú prvý traja hráči s najvyšším počtom získaných bodov.
O víťazovi v prípade rovnosti bodov na prvých troch miestach rozhodne play-off na jamke č.9 do rozhodnutia po finálovom kole.

Odpaliská:

ženy HCP 0 – 54 = červené
muži HCP 0 – 54 = žlté
juniori do 12 r. HCP 0 – 54 = červené

Systém bodovania:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

6.miesto

7.miesto

15 bodov

12 bodov

9 bodov

7 bodov

5 bodov

3 body

1 bod

Prezentácia: v mieste konania súťaže min. 30 min. pred štartom
Štartovacie časy: budú uvedené podľa propozícií na jednotlivé turnaje
Vyhlásenie výsledkov: výsledky budú vyhlásené po ukončení každého turnaja podľa súťažných kategórií, hráč, ktorý odohrá turnaj v čase mimo svojej kategórie nebude ocenený

Športovo-technické podmienky:

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&AGC of St. Andrews a príslušných Miestnych pravidiel.

Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celej skupiny.

V rámci zachovania plynulosti hry hráč dohráva maximálne štvrtý úder nad pár jamky pri hre na stableford. Pri odovzdaní výsledkov bude výsledok 10 a viac na jamke uvedený ako nedohratá jamka.

Protesty:
Protest je možné podať Súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 30 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 €. O proteste rozhodne Súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.